Начало | За нас | Форум | Контакти | Карта на Сайта 


Софтуер за Геодезия,

             Картография

и Кадастър

 


MKAD

Системата за кадастър на населени места MKAD for WINDOWS представлява специализирана Географска Информационна Система (ГИС) за картография, геодезия, кадастър, регулация и лесоустройство за персонален компютър.

-Като картографска система с нея могат да се създават различни видове карти в различни мащаби и съдържание - кадастрален план, кадастрална карта, релеф, тематични карти, план на подземните проводи и съоръжения, карти на лесоустройствени проекти, панове за земеразделяне и др.

-Като графичен вход могат да се използват дигитализирани карти, кадастрални планове, данни от геодезически измервания, фотограметрия и др. Системата поддържа автоматично всички условни знаци, типове линии и надписи за различните мащаби според изискванията на ГУГКК. При дигитализиране респ. сканиране на картни материали системата извършва афинна трансформация за ориентиране на цифровия модел в проекционната координатна система на съответния картен материал, както и за елиминиране на евентуални деформации на същия. Системата съхранява графичната информация в реални координати и може да я изчертава с различен тип условни знаци в зависимост от желания мащаб.

-Програмната система MKAD for WINDOWS е предназначена за създаване и поддържане на цифрови модели на кадастрални карти, както и за издаване на документи при административно обслужване от техническите служби на общините - скици, разрешения и други.

-Поддържа всички версии на единните формати поддържани от МЗГ (ZEM-формат), МРРБ и АК (CAD-формат), както и други формати за данни от геодезически измервания.