База данни на подземния кадастър

 

 

Базата данни и графиката на подземния кадастър са съгласно “Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове за подземни поводи и съоръжение” от 1984 г.

 

Базата данни на подземния кадастър съдържа два вида обекти:

1.      Подземни проводи

2.      Шахти

 

В графиката проводите са линейни обекти, които представляват незатворен линеен контур( последователност от свързани линии от съответния тип) и имат уникален номер.

Шахтите са обекти, които имат условен знак за съответната шахта с уникален номер.

 

Проводите и шахтите за разделени в 6 слоя:

1.      Водопровод

2.      Канализация

3.      Топлопровод

4.      Газопровод

5.      Слаботокова мрежа

6.      Силнотокова мрежа

 

Подземните проводи и шахтите имат уникален номер в съответния слой, с който се свързват с базата данни.

 

В графиката обектите се създават и редактират от палетката инструменти за контури. Избира се съответния слой проводи или шахти и се генерира нов обект или се редактира съществуващ обект. При генерация на проводи се указват линиите на провода, които може да не образуват затворен контур. След това се указва мястото на надписа на провода върху самата линия. Надписът закрива линията и не е необходимо тя да се прекъсва. При генерация на шахти се указва мястото на условния знак на шахтата и мястото на надписа. Мястото на надписа може да се редактира отделно от мястото на условния знак на шахтата.

 

Примерна база данни може да се изтегли от тук.

 

Данни за подземни проводи:

 

 

 

 

 

 

 

 

Данни за шахти: