Новости в Mkad for  Windows - до 2007 г

12.12.2007

            1. Добавена е тематична карта по ограничения, новите ограничения и линията за границата за Натура 2000.

03.12.2007

            1. Във формата за редакция и позициониране на растери има бутон за определяне но координатите на растера в UTM 35 от системата за дигитална цветна ортофотокарта на МЗГАР.- Името на файла трябва да е Xy-ZZZ-gggg…, където X е от ‘A’ до ‘F’, y е от '1' доo ‘9’, a zzz е от ‘001’ до ‘225’.

19.11.2007

            1. При изход на избрани елементи в dxf може да се указва дали да излизат и елементите в избраните контури.

            2. В палетата за линии е добавен бутон за избор на линия от типовете линии групирани според инструкцията за условните знаци

09.11.2007

            1. Във формата за редакция на тип на линия са добавени бутони за маркиране и размаркиране на цял тип линии.

            2. Добавен е бутон и елемент в менюто за смяна на тип на условен знак-нов тип на условен знак

07.11.2007

            1. Добавен е параметър за въртене на пояснителните текстове в схемите на етажите на сградата.

30.10.2007

            1. Направен е частичен изход в DXF формат само на избраните елементи

12.10.2007

            1. Тематичната карта на сгради е разделена на сгради без и със самостоятелни обекти.

            2. Добавена е групова редакция на параметри на сгради.

08.10.2007

            1. Добавен е избор на елементите в кадастралната карта в меню Редакция. Избират се само елементите от кадастралната карта. След това могат да се изтрият другите елементи (обръщане-изтриване на избраните)

02.10.2007

            1. Добавени са следните команди в макета на скицата:

- $имот.квартал$         номер на квартала в които е имота, ако има цифров модел на регулацията

- $парцели.списък1$.     Само списък на парцелите, отредени за имота

08.08.2007

            1. Във формите за имоти, сгради и сам. обекти на десен клавиш може да се копират собственици от други имоти

2. В параметри на скица е добавен параметър за минимален размер по височина  на графиката на скицата.

3. В обекти-Точка е добавено Нулиране на номерата на точките в прозорец.

03.08.2007

            1. В реперни карнети може да се вади cad формат на карнета. След това не е необходимо да се зарежда отново файла, но трябва да се работи върху копие на файла, защото линиите се накъсват!

06.07.2007

            1. Добавена е настройка на началния размер на графиката на реперния карнет – параметри-схеми/карнети-реперен карнет

            2. Добавен е вход и изход във формата на LEICA GEO за данни от GPS в модула за трансформации във формата:

47543,43 13 51.4933 N,23 6 10.6102 E, 0.0

            3. Добавено е четене на COO файла от версията под ДОС на мкад

19.06.2007

            1. Работи проектиране с въртене около точка.

            2. Направено е преномериране на парцели във формата за парцели и смяна на номер на квартал в системни корекции

11.06.2007

            1. Ако имате инсталиран Google Earth и сте въвели вярна координатна система в цифровия модел, може да си поиграете с два нови бутона  във формата имоти и сградиJ.

05.06.2007

            1. Добавена е настройка на схеми на етажи дали да се чертаят линиите от етажа, които не са граници на сам. oбекти.

            2. Във формата за трансформация на координати е добавено четене и писане във файловете на програмата Waypoint+  - comma delimited text(*.txt). Новите координати трябва да са в UTM 34 или 35 зона, географски или гаусови

23.05.2007

            1. Когато надписът на имот или сграда е извън контура, програмата слага чертичка от контура към надписа.

            2. В палетката с бутони за контур в добавен бутон за функцията Движение на номер на контур с указване на точка в контура.

17.05.2007

            1. Добавена е функция за следващ номер на подробна точка – палета точки или Обекти-точка-следващ номер

            2. Добавена е функция за нулиране на номерата на всички точи  Обекти-точка-Нулиране на номерата на всички точки

3. В параметри-видимости може да се настройва радиусът на кръга на номера на квартала.

4. Добавени са линии за строителна граница на населено място и граница на селищно образувание.

07.05.2007

            1. Добавена е функция за копиране на улиците и кода по ГРАО от номенклатурата на ГРАО - Улици-десен клавиш

            2. Добавено е търсене на кода по ГРАО на съществуваща улица - Улици-десен клавиш

4. При нова улица или при търсене на улица в ГРАО може да се копират данните за цялата улица от ГРАО

            5. Добавена е настройка дали да се показва формата за редакция на сам. обект при затваряне на нов сам. Обект- Параметри-общи

03.05.2007

            1. Добавена е настройка за чертане на всички подробни точки или само тези с номер>0 при включени подробни точки – Параметри-Видимости

            2. Направени са баланси на сградите по площ и етажи – Документи-кадастър-баланси

26.04.2007

            1. Във формат за схеми на етажите на сграда са добавени бутони следваща и предишна сграда със самостоятелни обекти.

            2.В документи-кадастър-списъци е добавен списък на сградите (всички или само тези със сам. обекти).

25.04.2007

            1. Във формат за имоти-сграда може да се копира адреса на имота в адреса на сградите му – десен клавиш.

            2. Във формата за трансформация между различни координатни системи могат да се четат изходните текстови координати от GARMINapSourse) – Datum WGS 84, Grid Lat/Lon hddd°mm'ss.s" или UTM.

            3. Във формата за трансформация между различни координатни системи новите координати могат да се прехвърлят в колоната на старите координати – десен клавиш...

19.04.2007

            1. Добавена е палета за работа със землищата във файл – избор,ново,изтриване и редакция

            2. Във формата за трансформации може да се въвежда, редактира и добавя точка (Enter, Десен клавиш). Работят и copy-paste. Така може да се трансформират точки и без да се прави текстов файла

            3. Във формата за трансформации може да се записва *.WPT файл за MapSource

            4. При запис на cad файл може да се настройва номера на фиктивния собственик.

17.04.2007

     1.Направенa функция за Продължаване на линия до линия – В палета Линии.

10.04.2007

     1.Направенa функция за смяна на X и Y координатите в трансформация – проекции – десен бутон на мишката. Данните в текстовия файл трябва да са в геодезическа координатна система (север-изток). Някой от изходите от програмата са в математическа координатна система (изток-север) и така могат да се обръщат. Изходния файл е в геодезическа координатна система.

            2. Във формите за имоти, сгради и парцели координатите на контурите могат да се извеждат в текстов файл. (десен клавиш-експорт в TXT)

            3. Добавена е функция за закръгление между две линии с дължина на допирателните

04.04.2007

     1.Направен е настройка в картни листове за чертане на разграфката на картните листове на плотера.

30.03.2007

     1.Направен е допълнителен модул за трансформация между различни координатни системи (проекции).

            2.  Направена е функция, която оправя имената на улиците във вида ” ул. И. Вазов” в графиката - Смяна-Изтриване на тип на текст с Бутон “Главни на улици” за избраните типове текст.

23.03.2007

     1. Направенa е тематичната карта по номер в улицата в адреса.

19.03.2007

     1. Направенa е легенда на тематичната карта. Настройва се от Параметри-Тематични карти-Легенда, движение, размер

09.03.2007

     1. Направен е регистър на имотите по Наредба №5

01.03.2007

     1. Надписите на подробни точки имат различен тип текст според метода на определяне: 141-проект,146-преки геодезически измервания, 147-КВС

27.02.2007

     1. Добавена е тематична карта по стар кадастър

20.02.2007

     1. Програмата  може да работи с номер на масиви до 9999.

30.01.2007

     1. В параметри-общи е добавено “позициониране на мишката върху стандартния бутон”. Ако е включено при диалога за потвърждение мишката се позиционира автоматично на стандартния бутон и след избор се връща на положението в графиката. Така се избягва излишно движение на ръката.

            2. В меню Обекти-Точка е направено нулиране на номерата на точките в контур (сграда,имот,район);

05.01.2007

     1. Във формата за схеми на етажи има бутони за първа, предишна, следваща и последна страница.

20.12.2006

     1. В палетата допълнителни е добавен бутон за включване на чертане на подробни точки

11.12.2006

     1. В параметрите на опорната мрежа може да се задава брой знаци след десетичната точка

05.12.2006

     1. В условните знаци може да се променя коефициента на мащабиране (големината)

            2.  На екрана границите на кадастъра и регулацията могат да се чертаят в различен цвят ( както в  mkad за dos). Настройката е в параметри-видимости.

29.11.2006

     1. В тематичните карти някои цветове могат да се изключват (видим =не).

22.11.2006

     1. При изхода в DXF може да се извеждат пълните координати от файла.

     2. Въпросът при изтриване на елемент може да се изключва от Параметри. Работи undo, но трябва да се внимава!

3. Опорните точки приемат и отрицателни коти (“Ах, морето...”). “0.00” не приема, no 0.001 може.

13.11.2006

     1. Добавена е тематична карта по ЕГН/Булстат на собственик. Въвежда се егн-то на собственика в име на тематичната карта. Работи Нов и Изтриване на десния клавиш.

02.11.2006

     1. Добавена е тематична карта по начин на възстановяване на имоти

24.10.2006

     1. Добавена е тематична карта по конструкция на сгради

09.10.2006

     1. Проектните и исторически сгради излизат с текста за проектни и исторически имоти.

06.10.2006

     1. Добавена е кадастрална рамка в мащаб 1:500

26.09.2006

     1. Добавена е функция “Регенерация контур” в меню Обекти-имоти. Контура за регенерация се указва с вътрешна точка.

18.09.2006

     1. Добавена е линия 232 - Граница на промяна на режима на застрояване

16.08.2006

            1. Настройката Control Panel-Mause-Pointer options-Snap to работи в повечето диалози на Mkad for windows. При включено програмата изпраща мишката на бутона по подразбиране.

02.08.2006

            1. Направена е функция регенерация на контур в палетата за контури

            2. Програмата може да се стартира няколко пъти едновременно.Това може да се настройва в меню параметри-общи. За да се повиши броя на едновременните работещи копия на програмата трябва да се повиши стойността на параметъра  SHAREDMEMSIZE в BDEadmin-system-INIT- например на 4096 и повече. BDEadmin трябва да се стартира при стартиран mkadwin.  При работа на 2 и повече копия на програмата в параметрите са запазват стойностите на последното затворено копие.            

31.07.2006

            1. Добавен е нов тит текст за надписи на имоти по Параграф 4 – 145. В кадастралната карта трябва да са черни.

            2. В Обекти-линии е добавена функцията за смяна на типа на линиите между районите на 156. Някой агенции го искат, не знам защоJ.

            3. В меню редакция е добавено избор в прозорец с настройка за вътре, вън или пресича

21.07.2006

            1. Функцията за определяне на видимостите може да работи и само върху избраните елементи. Идеятя е да се определя различна видимост на цели масиви (лозя).

            2. Параметрите на скицата се пазят в ini файла на *.a файла. Така за всеки *.а файл могат да са различни.

            3. В палетата за текстове е добавена функция копиране на текст по етажите (за надписи на входовете).

13.07.2006

            1. Добавен е параметър за повдигане на границите на контура в скицата. Работи само ако е изключено запълването на контура.

            2. Добавена е функция Движение на номер на контур с указване на точка в контура- Обекти-имоти

            3. Направен е трасировъчен карнет на масив -  документи-трасировъчен карнет

4. Направени са функциите за мерене на ъгъл, ъгъл между две линии и посочен ъгъл

29.06.2006

            1. Добавени за  функции за автоматично чертан на унищожителен знак, знак за общност и знак за вход – Обекти-Знаци -...

22.06.2006

            1. Добавена е функция за скриване на историческите линии между два исторически имота – Обекти-линии-Скриване на исторически линии

            2. В скицата дублираните собственици излизат само един път с няколко документа за собственост

09.06.2006

            1. Добавена е настройка в регистъра на идентификаторите дали за излизат идентификаторите на сам. обекти.

            2. добавено е поле номер на акт в агенцията по вписванията в данните за собствеността. Този номер излиза в данните за документа за собственост в скицата (ако е въведен). По принцип за вписаните документи за номер на документ трябва да се въвежда номера на акта в АВ и номер в регистъра, том и дело. Някои общини искат и двата номера. Двата номера не могат да отидат в cad формата!

            3. Във формата за сам. обекти на десен клавиш има копиране на собственик в и от сградата

            4. В данните за улиците е добавено полето код по ГРАО

            5. В меню Редакция  е добавена функцията изтриване на избраните елементи.

            6. Със SHIFT и левия клавиш на мишката може да се избират и “де”-избират елементи от графиката.

            7. В графичния екран има меню на десния клавиш. За сега само изтриване на избраните елементи.

            8. В меню Обекти-текст са добавени функциите Котировка Червена и Котировка Черна

            9. В параметри е добавена настройка за запълване на текущия контур

            10. В параметрите на скицата могат да се въвеждат такса сума, квитанция номер и квитанция дата и да се извеждат на скицата когато скицата се вади без молба за скица

01.06.2006

            1. Добавена е тематична карта за припокриване на имоти. Тематичната карта работи бавно ( за сега).

            2. При търсене на имоти избраните имоти могат да се добавят към графично избраните елементи – десен клавиш на и т.н.

26.05.2006

            1. Добавена е функция за деление на линия на равни части.

            2. При чертане на точка след края на функциите ортогонални, полярно и линейна засечка локалната координатна система се скрива

            3. Номерата на сградите със самостоятелни обекти се пишат с текст номер 70

17.05.2006

            1. Добавена е функция за фаска в палетата за чертане на линия.

            1. Добавена е командата $местност2$, която записва текста “Имотът се намира в местността”, ако има въведена местност в данните за имота.

09.05.2006

            1. Добавена е функция за копиране на собственика на стария имот в новите имоти при делба- делба-десен клавиш-....

04.05.2006

            1. Добавена е тематична карта по масиви

27.04.2006

            1. В палета за чертане на точка е направена функцията за щриховка на ъглите на парцела при промяна на регулацията. Линиите за щриховката са от текущия избран тип на линия. Задава се двете линии на ъгъла. Щриховката е на разстояние 1 мм и на височина 3 мм.

            2. Реперния карнет може да се чертае на А5 ( размера се избира от принтера на Windows).

            3. Направени са функциите чертане на окръжност, допираща се до две линии с даден радиус или минаваща през точка и на дъга с даден радиус, която се допира до две линии.

            4. Добавена е палета с инструменти за чертане на линии

            5. Собствениците на сградите могат да излизат на скицата на имота. Командата е $сгради.собственици$

            6. В палетата точка е направена линейна засечка.

20.04.2006

            1. Escape прекъсва чертането на графиката

            2. Във формите за имот, сграда и самостоятелен обект е добавен бутон “Изход”. С него се излиза от редакция на базата данни, без да се връщат формите за предишните обекти ( при движение имоти-сгради-сам.обекти-сгради и т.н.)

            3. Добавена е възможност за избор само на исторически и проектни имоти в меню редакция.

            4. В параметри може да се задават полетата на схеми на етажи на сграда и името на нулевия етаж в схемата

            5. Формата за търсене на данни от данъчните може да работи едновременно с формите за имот, сграда и са. обект и ако е отворена, тя се актуализира при движение по имотите, сградите или обектите

14.04.2006

            1.Направена е палета с бутони за проектиране; Бутоните са:

- Нов контур за проектиране

- Нов контур указване

- Указване на успоредна линия за разделяне

- Указване на перпендикулярна  линия за разделяне

- Ръчно разделяне

- Въртене на 90 градуса

- отделяне на площ

- разделяне на равни части

- отделяне на равни части

- Точка на въртене

- Въртене

- Генерация на проектен имот – копира данните за имота от имота, които се разделя и прави запис за историята на новия имот 

            2. Добавена е нова линия 231- Проектна граница-червена. Няма я с CAD формата J

            3. В меню Редакция е направено избор на елементите извън населеното място. След това избраните елементи могат да се пратят в cad формат само те (избрано).

            4. Цветовете на елементите на точките от опорната и работна мрежа се вземат от съответните типове по следния начин:

                        - за знака                    - от типа на знака

                        - за линията               – от типа на опорната точка

                        - за числителя            - от типа на текста за числителя

                        - за знаменателя        - от типа на текста за знаменателя

5. При търсене в данните от данъчните може да се изключват търсенето по номер и по стар номер едновременно. При търсене по адрес може да се използва номер на блок вместо номер в улицата от адреса на сградата или самостоятелния обект. В данните от данъчните няма номер на блок, а блокът е писан като номер в улицата.

05.04.2006

            1.В меню Обекти е направена функцията за автоматично определяне на максималния мащаб на чертане на отделните елементи – Видимост. Този максимален мащаб се използва за генерализация при чертане в по-дребни мащаби.

        2. Новият номер в офиса е 8-76-48-65

        3. В палетата текст в добавен бутон за нов тип на текст. Последователно сменя типа на указаните текстове с избрания тип текст.

            4. Втория и третия ред в средата в рамката се пишат с текст тип 144

31.03.2006

            1.Изходът в cad формата може да се настройва.

            2. В скицата могат да излизат реалните номера на точките        

            3. Програмата може да вади схема-проект на сам. обекти в сградата – Параметри-Схеми на етажи

            4. В параметри може да се настройва цвета на екрана. Ако цветът на екрана съвпада с цвета на някой графичен елемент, той няма да се вижда.

            5. При визуализация на скицата с бутона “Рамка” може да се промени графичния прозорец на скицата.

            6. При писане и четене на DXF програмата се съобразява с текущия избран етаж или кадастър. При писане пише само кадастъра или само избрания етаж, а при четене елементите се въвеждат в кадастъра или в избрания етаж.

            7. В графичния прозорец работят клавишите LEFT, Right, UP, Down, Home, End, PDUp, PgDn. Ако мишката се придвижи извън графичния прозорец с натисната ляв бутон, програмата измества прозореца на 1/10 в съответната посока J

            8. С клавиша 'P' може да се въведе еднократно точка от модела с метод точка.

            9. Груповите корекции на данни са разширени и могат да се правят по масиви

16.03.2006

            1.В данните от данъчните може да се търси и по име на улица, а не само по код на улица.

            2. При първоначално търсене в данните от данъчните, ако не намери данни по номер на имот, програмата прави опит да намери данни по името на улицата и номера, ако са въведени за имота.

15.03.2006

            1.Добавена е някаква възможност за въвеждане на собственици на парцели (УПИ). Според мен това е незаконно, неморално и много лошо!

Според ЗУТ и ЗКИР (старите ЗСТУ и ЗЕК)  влезлите в сила ПУП (приложени регулационни планове) се нанасят в кадастъра и нопообразуваните УПИ (парцели) получават кадастрални идентификатори ( планоснимачни номера) и собствениците стават собственици на имоти от кадастралната карта (кадастралния план). Затова собствениците на парцели са незаконни.

За съжаление няма начин това нанасяна в кадастралната карта да стане служебно и автоматично. В старата Наредба №14 (чл.73) беше предвидено преди приемане на ПУП АК да дава нови идентификатори на УПИ и още с влизането в сила на ПУП имаме и готов проект за изменение на кад. карта. На някой му се стори, че това ще е много евтино за собствениците и това беше махнато в Наредба № 3. Нанасянето в кадастралната карта става по общия ред за изменение на кад. карта с проект, молба и т.н. Един път човека си плаща са ПУП и след това отделно си плаща за проект за изменение на кад. карта (сините линии стават червени и се дават нови кад. идентификатори). Това е неморалното в цялата работа. Така се смъква втората кожа на собственика. (Да живее бюрокрацията!) И понеже кадастъра никой не го бръсне за ... нищо, съответно тази процедура не се прави. Собственика си казва “аз си имам документ за собственост за УПИ (заповед на кмета, нотариален акт и скица от ПУП (по регулация), вписване в службата по вписванията) и какво ме интересува кадастралната ви карта”. Това е една от причините да няма актуален кадастър и ще е пречка пред поддържането на кад. карта..

Наличието едновременно на собственици на имоти и УПИ компроментира цялата идея за Кадастър и Имотен регистър. За една и съща територия има два вида имоти – имоти и УПИ и съответно два вида собственици. Проблемът е още по-тежък, ако при прилагането на ПУП (регулация) има и неуредени придаваеми места.

Всъщност е добавено следното;

1.      В собствеността на имота може да се укаже нa кой от отредените парцели за имота е точно собствеността.

2.      В скицата на УПИ (парцел) могат да извеждат само собствениците на този парцел с командата $парцел.собственици$

 

Който иска да го използва на собствена отговорност!! Тази информация не се предава в CAD формата и няма да отиде в кад. карта!! С този текст аз “си измивам ръцете”, т.е. не нося никаква отговорност за причинени преки и косвени щети и пропуснати ползи – загубени имоти, съдебни разходи и др.!

 

2. Направено е писане на GEO файл          

 

09.03.2006

            1. Направено е търсене на текст в графиката.

            2. Направена е тематична карта по нов начин на трайно ползване

            3. Направени са транслация, въртене и мащабиране на файла в меню Обекти-трансформация

02.03.2006

            1. Направена е настройка за придръпване на номерата на контурите в рамката на чертежа.

            2. Направени са функциите са чертане на дъги.

3. Направена е функцията обединяване на линии. 

4. При дефиниране на точките за трансформация на растерни изображения новите координати могат да се избират от готов цифров модел с посочване

24.02.2006

            1. Направена е функцията autosave. В параметри се включва и изключва и се задава интервала. Програмата запазва само графичния файл с разширение .REC в директорията на файла през зададения интервал.

            2. Във формата за реперен карнет е добавен бутон Рамка – променя се вътрешната рамка на карнета

18.02.2006

            1. Направена е функцията Продължение на линия.

            2. При указване на пресичане на сграда с контур на имот трябва да се указва и контура на имота на сградата, ако го пресича. Програмата не слага автоматично командата contur_conflict  за сградата и имота й в cad4.

            3. При добавяне на файл може да се добавя само графиката или само базата данни или и двете, когато данните са в друга директория.

            4. Направена е функцията изтриване на неактивните нива в меню  Обекти-линии.

            5. Добавени са следните команди в скицата и документите:

1.    $дата.регистрация$         дата на регистрация на имота

2.      $дата.отрегистрация$              дата на отрегистрация на имота

3.    $стари.имоти.списък$       Списък на имотите, от които е произлязъл имота

4.    $нови.имоти.списък$        Списък на имотите, произлезни от него

5.    $изменения$                Заповеди за промяна на имота

6.    $стари.имоти$              Списък на старите имоти при обединяване на имоти

7.    $молби$                    Молби за имота

6. Направено е досие на имота по чл.29 от Наредба №3

7. Направена е скица – проект за обединяване на имоти

10.02.2006

            1. Добавени са нови параметри в параметри:

                        - пълни координати на статус лентата

      2. В скицата е добавена командата $проектни.координати$. Извежда се таблица с проектните координати на делбата. Проектните точки трябва да са проектни т.е. метод на получаване – Проект.

      3. Добавени са типове текст 142 и 143 – Устройствени зони по Наредба  №101/8 по ЗУТ. Текстовете се чертаят в кръг сини и червени

03.02.2006

            1. Добавени са нови параметри в параметри:

                        - Добавяне на фиктивен собственик с ЕГН 88888888 при изход в cad4  за имотите, които нямат собственик. (ако агенцията го иска)

                        - Чертане на тънки линии на екрана, независимо от дебелината за плотера.

                        - Чертане на административните адреси на имотите и сградите

                        - Чертане или не на опорна точка тип 26 (32 в CAD) - подробна точка

- Чертане на котите на точките от опорната мрежа

- Чертане на стария формат на схема на етажи по Наредба №14

            2. Добавена е тематична карта на Устройствени зони и територии по наредба №01/8 по ЗУТ, стр. 85 ( мноооо..го сложно).

            3. В параметри са добавени бутони за запазване на работния екран и зареждане на работния екран ( когато работят различни хора).  Запазва се състоянието на работните палети

            4. При добавяне на графика добавените данни стават избрани и се чертаят със друг цвят, които се настройва в Параметри-общи

      5.В скицата е добавена командата $проектни.имоти$ Извежда се текста за новообразувани имоти от скица-проект за делба:

 

Проектен № 501.17 проектна площ 1138 кв.м.

Съседи: 501.13, 501.18

Проектен № 501.18 проектна площ 490 кв.м.

Съседи: 501.17, 501.16, 501.13

 

 

27.01.2006

             1. Добавена е нова палета с инструменти в която има текстово поле за въвеждане на координати от клавиатурата. Координатите са локални, математически и разделени със интервал. Въвеждат се с клавиш Enter

            2. В скицата е добавена команда $парцели$, която извежда информация за парцелите, отредени за даден имот - номер, площ и отреждане

            3. Направено е четене на *.geo файл.

19.01.2006

             1. Програмата чете *.nom файла от директорията на данните (*.а файла), ако там има такъв за съответния мащаб. При редакция на параметри там записва и новия файл, ако го е чела от там. ВНИМАНИЕ - след това записания *. NOM файл не може да се чете от ДОС версията!!! Функцията може да се изключва в меню параметри.

            2. В настройка на схеми на сам. обекти има параметър за наличие на нулев етаж сам. обекти. Използва се при определянето на съседите.

            3. Направено е четене на данни за опорна мрежа от excel-ски файл - Обекти-опорна мрежа. Колоните са:

 

вид на точката    /ДГМ,ГММП,РГО/

№ на точката

клас

X

Mx

Y

MY

H

Mh

Картен лист №     

Начин на стабилизиране    /вид на знака,наличие на подземен център/

Физическо състояние на знака 

Стар № на точката

 

            Координатите са пълни геодезически и се редуцират при четене с референтната точка на файла.

 

06.01.2006

            1. Направена е афинна трансформация на файл - Обекти-Трансформация-Афинна. Трансформацията може да се извършва по произволен брой точки от модела или от файл с координати на точки.

            2. Добавен е параметър в настройката на скицата дали да излизат координатите на всички точки от контура на имота или само на тези с номер, различен от 0

            3. В Параметри-файл е добавен параметъра допуск при генерация на контурите

 

09.12.2005

            1. Направенo е чертане на перпендикулярна линия през точка

            2. Направенo е чертане на паралелна линия през точка

24.11.2005

            1. Направен е реперен карнет – Документ-реперен карнет. Тип на текста е 68 и 44

15.11.2005

            1. Направена е настройка на номер на имот – номер само на имота, пълен номер в 4 цифри за имот и пълен номер с три цифри за имот( както в lkad) и дали да се чертае или не номерата на имотите.

            2. В меню обекти-Линии е направени Изтриване на дублирани линии

            3. В меню Опорна мрежа е направено изход в ARH файл

            4. В палетата контури има бутон за изтриване на административен адрес

 

11.11.2005

            1. Направена е скица на парцел – макет10. Добавени са следните команди:

$упи$                          Номер на УПИ (парцел)

$квартал$                 номер на квартал

$отреждане$             Отреждане на парцела

$имоти.списък$       Списък на имотите, за които е отреден парцела

$съсед.упи$               номер на съседен УПИ

$съсед.квартал $      Номер на квартала на съседния УПИ

            2. Направено е изтриване в и извън контур – обекти-линии-Изтриване

            3. Направено е разширение на прозореца на графиката до цялата графика- Обекти - Трансформация - Разширение

            4. Направени са бутоните Разстояние до линия, периметър и координати в палетата мерене

            5. Направени са тематични карти на отреждане, начин на застрояване и характер на застрояване  на парцели.  

            6. Работи метод на въвеждане на точка - от клавиатурата.

            7. Работи и чертането на дължините на линиите

            8. В меню import работи четене на ARH файл

 

03.11.2005

            1. В параметрите на скица е добавена настройка на вътрешната рамка на скицата – да/не

            2. В параметри може да се настройва точността на извеждане на котата на точките от опорната мрежа – закръгление

            3. Направени са схеми на етажи на сгради – Документи-схеми на етажи

28.10.2005

            1. В палетата точки е добавен бутон за интерполация между две точки от опорната мрежа. Задават се точките и се интерполират точки на точни височини по правата между точките с разстояние във височините равно на височината на сечението на хоризонталите

            2.  В меню Документи по САТО е добавен елемент за справка/търсене на документите за даден имот. Влиза се по номер на имота.

 

25.10.2005

            1. Работи функцията “Контур” – показване на точка в контура. Функцията избира първо контур от текущия слой

            2. В палетата контури работи бутон административен адрес

            3. Работи надписването на данни за собственика в графиката. Настройва се в Параметри

            4. Добавена е нова линия  228 – подземна сграда

            5. Добавен е нов тип текст 141 – номер на проектна точка. С него се надписват проектните точки от модела

            6. Работи разграфката на картните листи. Включва се в Параметри-Видимости. В параметри-файл трябва да се зададе зоната на обекта

            7. В скицата излизат вярно съседите на проектните имоти, ако е въведена вярна графична история за проектните имоти.

            8. В параметри е добавен параметър Граници на имоти. Когато е включен границите на имотите се чертаят като тип 2 или 156, независимо от типа й.

 

22.10.2005

            1. В Меню Обекти-линия е добавен елемент за автоматично определяне на нивата на линиите – старата функция Alt_N

            2. В Меню Обекти-линия е добавен елемент Нов тип на линия. Сменя типа на посочената линия с текущия тип в палетата инструменти за линия.В палетата е добавен и съответния бутон

            3. В палетата за подробни точки работят бутоните вмъкване и чертане на точка с полярни координати

            4. Добавен е бутон за указване на външен контур в палетата за контури (Ins, Del, Popup меню, Enter)

 

14.10.2005

1. Добавени са следните бутони в палетата за подробни точки:

            - Задаване на локална координатна система за чертане на точки

            - чертане на точки ортогонално

2. В меню файл е добавен елемент Принт то WORD.  Чертае графиката в RTF формат. Картинката трябва да се събира в наличните формати на избрания в word принтер.

3. Добавена е командата $сервитути$ в скицата за извеждане на сервитутите за имота.

 

07.10.2005

1. Добавени са следните бутони в палетата контури:

- следваща сграда                Задава следваш номер на сграда в текущия имот за генерация. Новият номер се изписва до слоя.

- следващ сам. Обект          Задава следваш номер на сам. обект в текущата сграда за генерация. Активен е само при активни етажи. Новият номер се изписва до слоя.

            - копиране на сграда           Копиране на контура на сградата в текущия етаж. Активен е само при активни етажи.

            - копиране на етаж              Копиране на линиите от текущия етаж в други етажи. Активен е само при активни етажи.

2. Във формата за редакция на растери е добавен бутон Позициониране и полета за въвеждане на прозореца на растера. Използва се за вече ориентирани растери, които трябва да се позиционират във файла. Растера се чертяе в новите координати.

3. Растерните файлове се конвертират във формат на програмата за по-бързо извеждане на екрана. Разширението на файлът е .BMPMKAD

 

 

29.09.2005

1. Добавени са следните команди в скиците и документите:

- $бивши собственици$    - цикъл по бившите собственици на имот от ниво стар кадастър

2. В меню служебни корекции е добавено групова редакция на данни за имот

3. Програмата пише dxf файлове – файл-Запази като - DXF 

4. Програмата чете dxf файлове – файл-отваряне - DXF       

 

 

20.09.2005

1. Добавени са следните команди в скиците и документите:

- $категория.текст$            - категория на имота с думи

2. Добавен е параметър за заглаждане на хоризонтали

3. Добавено е удостоверение за данъчната служба за оценка на имота в документите по САТО и следните команди:

          '$нтп.дан.оценка$'                             - начин за трйно ползване за дан. оценка

          '$поливност$'                                     - поливност

          '$разстояние.територия$'                - разстояние до населено място

          '$разстояние.път$'                             - Разстояние до път с трайна настилка

          '$функционален тип$'                      - Функционален тип на населеното място

           

14.09.2005

            1. Добавена е настройка на чертане на линии, надписи и условни знаци в един цвят при векторизиране на растерен образ. Може да се настройва и цвета за чертане в Параметри.

2. Добавени са следните команди в скиците и документите:

- $оценка.сума$                            - оценка на имота сума

            3. В меню Обекти-стар кадастър има елемент за смятане на сеченията между плана на ползвателите и стария кадастър

            4. В меню Обекти-подотдели  има елемент за смятане на сеченията между подотделите и имотите от ниво кадастър

5. Във формата за Новообразувани имоти могат да се редактират данните за ползувателите (новите собственици) и за бившите собственици и да се въвеждат входящите номера и дати  по параграф 4 и чл. 11.

6. В документите по Параграф 4 е добавена заповед на кмета за одобряване на оценката на имота по параграф 4.

7. В параметри на скица може да се настройва текста за съсед на скицата, когато няма съседен имот.

 

30.08.2005

1. Добавени са следните команди в скиците и документите:

- $такса4.номер$                           - Номер на квитанция за платена сума по Параграф 4

- $такса4.дата$                            - Дата на квитанция за платена сума по Параграф 4

- $такса4.сума$                            - Платена сума по Параграф 4

2. В меню Import в добавен елемент “CAD в стар кадастър”  - чете cad файл в ниво стар кадастър. Използва се за четене на плана на бившите собственици по Параграф 4.

 

10.08.2005

1. Добавени са следните команди в скиците и документите:

- $удостоверение.наследници$                 - данни за удостоверение за наследници на починал собственик

- $собственик.документ.номер$               - номер на документа за собственост

- $собственик.документ.дата$                  - дата на документа за собственост

- $решение14.номер$                                  - номер на решение по чл.14, ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ.

- $решение14.дата$                                     - дата на решение по чл.14, ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ.

- $решение14.издател$                               - издател на решение по чл.14, ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ.

            2. Във формата за новообразувани имоти по параграф 4 са  добавени полета за решение по чл.14, ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ и заповед на кмета за одобряване на оценката на имота.

            3. Във формата за физически/юридически лица е добавено текстово поле - данни за удостоверение за наследници на починал собственик

4. В командата за лого в скицата и документите е добавен параметър ‘t’ за подравняване на логото с текста на едни ред:

$лого1$filename,x0,y0,w,h,al,t$лого1$

            5. Във палетите с инструменти за редакция на графични елементи типът на елемента може да се избира по номер в отделно поле. Входът е с Enter.

            6. Добавена е командата $сгради44$ за описанието на сградите в заповедите по Параграф 4.

 

08.08.2005

1. Програмата чете данните от данъчните – PAD формат. Меню Inport-PAD. PAD файлът трябва да е в същата директория, където са данните на обекта. Във формите за имоти, сгради и сам. Обекти- собственост-права има бутон Данъчни. Извеждат се прочетените данни от данъчните и могат да се правят сортирания или търсения по различни параметри. Данните могат да се прехвърлят в основната база на десен клавиш.

 

26.07.2005

1. Добавен е документ за изменение на кадастралната карта

2. Менюто извеждане работи и за парцели, придаваеми места и стар кадастър

3. Добавена е палета с инструменти за мерене

4. Добавена е палета с инструменти за растери

5. Могат да се сменят типове на условни знаци, опорна мрежа и текст

6. В преглед на документите работи колелцето на мишката

12.07.2005

1. Програмата може да чете cad и zem формат – файл-импорт или съответния тип при четене.

2. В настройка на принтера са добавени корекциони коефициенти по x и по y.  Някои драйвери за някои принтери разтягат или свиват графиката при чертане. С тези коефициенти програмата коригира това отместване. Задава се разстоянието в см. между два кръста по x и по y, когато разстоянието е 10.0 см.

3. Направено е групов избор на редове в параметри-линии, условни знаци, текст и оп. мрежа с Shift+click и Ctrl+click. На десен клавиш могат да се редактират избраните елементи.

 

04.07.2005

1. В параметри са добавени настройки на номер на кадастрален и регулационен план. Даните за тези планове могат да излизат в скицата и документите с командите:

$кад.план.име$, $ кад.план.номер$, $ кад.план.дата$, $ кад.план.издател$ и

$рег.план.име$, $рег.план.номер$, $ рег.план.дата$, $рег.план.издател$.

Това се налага, защото вече се правят регулационни планове само с улична регулация и не може да се направи директна връзка между имота и парцела и съответния регулационен план, защото просто няма парцели. А често пъти кадастралния план е одобрен с една заповед, а след това с друга заповед е одобрен цифровия вид на кадастралния план, в който има нанесени и измененията до изработването на цифровия вид.

2. В формата за сам. обекти може да се редактира площта по документ на сам. обект и тя излиза в скицата с командата $площ.документ$. Площта от графиката излиза във формата само за справка и тя обикновено не е точна.

3. Във палетата допълнителни бутони има бутон за превключване между кадастър и схеми на етажи. До него има поле за задаване на номера на етажа, който да се чертае.

 

01.07.2005

1. Добавени са документите: списък на парцели, баланс на парцелите по отреждане на територията, по начин на застрояване и по характер на застрояване.

2. Добавени са документите: баланс по ограничения и по кадастрални райони.

3. В параметри на скица може да се настройва цвета на запълването на имот и сам. обект в скицата

4. Границата на сградата в схема на сам.  обект се чертае по-дебела.

23.06.2005

1. В параметри е добавена настройка за генерализация на графиката на екрана и на плотера. В зависимост от границите на видимост на обектите и текущия мащаб на екрана и на плотера някои елементи не се чертаят.

2. Във формите за имоти, сгради и сам.  обекти може да се сменя вида на имота – нормален, проектен или исторически. С тази функция трябва да се работи много внимателно и само ако се налага!!! Променят се и вида на данните за правата!!!

3. Във формата за имоти може да се коригират данните за графичната история на имота, ако той е проектен. С тази функция трябва да се работи много внимателно и само ако се налага!!!

4. При смяна на вида на имота и при реалзация на делба и обединяване се оправят и новите проектни линии и линиите, които отиват в историята. С последните изменения може да се извърши делба и обединяване на имоти изцяло във версията под windows:

            - създава се новия или новите имоти

            - сменя им се вида на проектни

            - задава се от кой имот или от кои имоти произлизат и как – чрез обединяване или чрез делба ( скоро може да има и комасацияJ)

            - въведждат се собствениците на новите имоти от формата на имота или от функциите делба или обединяване

            - реализира се делбата или обединяването и всичко е ОК.

            5. В настройка на скица и на документи може да се задава размера на листа. Ако не се зададе, се взема от настройките на избрания принтер. За принтер А3 на CANON трябва да се избере A4 от програмата, а в настройките на принтера да се избере А3. Иначе принтера реже част от скицата.

 

14.06.2005

1. Добавена е информация за сервитутите към данните за имота.

2. В Меню служебни корекции е добавено преномериране на райони.

3. Направена е оценката на земеделски земи за целите на параграф 4. Добавени са следните команди към макетните файлове:

            - $оценка$                 Таблица с данните за оценката

            - $оценка.словом$   Цената на имота в лева словом

4. Скицата се чертае в размера и ориентацията на избрания принтер.

 

30.05.2005

1. Направени e добавяне в меню файл. Различават се три случая на добавяне:

            - добавяния файл е от същата директория

            - добавения файл е от друга директория, но в текущата директория няма база данни за землищата от добавяния файл. В този случай базите данни се копират в текущата директория.

- добавения файл е от друга директория и  в текущата директория има база данни за землищата от добавяния файл. В този случай се прави тест за повторения на собственици, улици, местности, издатели и планове и автоматична корекция преди обединяване на файловете

 

2. Направено е чертане на лого в скиците и изходните документи. Командите са :

$лого1$filename,x0,y0,w,h,al$лого1$

$лого2$filename,x0,y0,w,h,al$лого3$

$лого3$filename,x0,y0,w,h,al$лого4$

кьдето:

            filename          име на bitmap файл с логото

x0,yо               начална координата на логото в см.

w,h                   Размер на логото в см.

            al                     Подравняване на логото – ‘ц’,’л’,’р’

 

Със следващите команди се слага логото на АК:

 

$лого1$ak1.bmp,0,0.5,1.6,1.6,l$лого1$

$лого2$ak2.bmp,0,1.5,10.3,0.7,c$лого2$

     

      3. Добавена е командата $последна.заповед$ за последната заповед за изменение за даден имот.

      4. В схемата на сам. обект се чертае контура на сградата с линия тип 217 - 2.0 мм.

      5. Кадастралния регистър е направен по Наредба 3

      6. Командата $орган$ извежда името на органа, който издава документа по САТО. Настройва се в параметри.

 

25.05.2005

1. Направени са чертане окръжност по център и радиус, център и точка, център и допирателна и през три точки и диаметър през две точки.

20.05.2005

1. Добавен е флаг за извеждане на координати в скицата. Координати се извеждат само ако в макета има командата $координати$ и флагът е включен.

2. Добавена е функция архивиране на базата данни.

3. Добавена е функция за четене на собственици от таблица на EXCEL. Колоните в таблицата са следните: Номер на имот, ЕГН, име, ид.част числител, ид.част знаменател, код за вид документ, номер на документ, дата на документ, том, дело, регистър

4. Добавена е командата $съседи.списък$ за списък на кадастралните идентификатори на съседните имоти по Наредба 3

5. Принтер настройки движение на рамката работи

13.05.2005

1. Работи изтриване на улици, които не участват в базата данни от номенклатурата на улиците

2. Работи двойна линия през точка

05.05.2005

1. Работи изтриване на точка от линия

2. В редакция на линия може да се скрива линията. Тогава тя се чертае само когато е включена история от видимости. Използва се за исторически граници

27.04.2005

1. В тематичните карти има процент на запълване.

2. В параметри – тематични карти на десен клавиш - редакция модат да се редактират тематичните карти

25.04.2005

1. Програмата помни последната директория, от която е отварян файл.

            2. В скицата могат да излизат и другите права с командата $други.права$ - наеми, аренди, концесии, отстъпено право на строеж и т.н. Командата се въвежда два пъти и между тах са валидни командите: $право.вид$, $право.име$, $право.егн$, $право.адрес$, $право.документ$.

3. Когато скицата се извежда от документите по САТО работят и командите $такса.сума$,  $такса.номер$ и $такса.дата$ за платената такса

4. В удостоверение за имот могат да излизат данните за съседи, сгради, площ, парцели (упи), квартали и др. за имота със съответните команди.

 

17.04.2005

1.Програмата може да чете файлове *.KOR от TPLAN

2.Във формата за параметри има нова страница – параметри на файла

3.  В скицата излиза площ по документ за имота с командата $площ.документ$

4. В скицата може да излиза номер на скица с командата $скица.номер$. Номера се настройва в предварителния прозорец за скицата.

5.    Графиката в скицата се рзширява и нагоре до текста, ако има място

 

10.04.2005

1. В формата за имоти може да се редактират данните за подробните точки на имота.  На десен клавиш на мишката върху списъка с координати може да се редактират данните за точките.

2. В меню Документи-кадастър-списъци излиза списък на ГММП и РГО.

3. В служебни корекции могат да се редактират собственици с еднакви имена и различни ЕГН

4. В служебни корекции могат да се променят кодовете на номенклатурите на улици, издатели, планове и местности. Прибавя се или се вади число към кода в номенклатурата.

5. В палетата с инструменти за точка може да се редактират даниите за подробните точки от модела

6. В данните за собствеността и правата може да се въвежда празна дата или да се изтрива датата

 

01.04.2005

1.  В скицата излизат номерата на съседните имоти

2.  В меню Документи-кадастър-списъци излиза списък на подробните точки

 

22.03.2005

1.         При четене на файл програмата визуализира последния работен прозорец.

17.03.2005

2.         Направена е генерация на контур. Използват се бутоните в Toolbar контури. В лентата с инструменти контури се изписва номера на контура, който се затваря в момента.

3.         Работи движение на номер на контур.

4.         Направени е меню корекция на данни за коригиране на грешки в данните.

12.03.2005

5.         Направена е настройка цветовете за избран елемент и на посочена линия от контур

6.         Във формата за имоти могат да се въвеждат заповеди за изменения на кадастралния план за имота.

7.         Тези заповеди излизат в скицата и документите с командата $заповеди$

07.03.2005

8.         Направена е функцията Възлова точка

9.         Оправена е грешка в кадастралния регистър – излизаха проектни и исторически собственици на нормални имоти

02.03.2005

10.     Оправен е грешния мащаб на графиката при скица на някои графични контролери.

11.     В графиката действат клавишите Esc, - ,’ +’ и ‘C’ за затваряне на линия

25.02.2005

12.     В схемата на сам. обекти се пишат съседите на сам. обект над и под обекта

22.02.2005

13.     Във формата Параметри-Видимости е добавена настройка на план-квадратната мрежа (координатните кръстове)

14.     Работи настройката на електропроводите

14.02.2005

15.     Направен е панел с инструменти за работа с контури

16.     Работи разделяне на линия

17.     Работи удължаване  на линия

18.     При движение на екрана се движи картинката

19.     На среден клавиш на мишката или при натискане на колелцето се движи графичния прозорец до отпускане на клавиша

20.     Панелите с инструменти могат да се закачат встрани на формата

09.02.2005

1.       Направена е схема на самостоятелен обект. Сложена е команда за районен съд $районен съд$ в скицата и документите.

31.01.2005

1.      Могат да се редактират всички параметри на точка от опорната мрежа

24.01.2005

1.      Направен е вход от KPT - File-Import-KPT

7.01.2005 г.

1.   Във формата за търсене по собственици е сложена настройка за избор на вид на правото.

11.01.2005 г.

1.      Всички документи – скици и заповеди- излизат в WORD. За да работят командите в макетните файлове, трябва командата, заедно със знака $, да са еднакво форматирани.

2.      Добавени са следните команди в макетния файл:

$сгради$        -  за данни за сгради в имота

$сгради4$      - за данни за сгради в имота по Параграф 4

30.12.2004 г.

1.   Добавена е настройка за видимост на номерата на имотите – нормални, проектни и исторически и типове текст за проектни и исторически имоти – 77 и 78

 

10.12.2004 г.

1.      Добавена е функция за реализация на делби в базата данни. В меню Данни-делби се въвежда информацията на новообразуваните имоти и се узаконява делбата

2.      В Параметри-скица е добавен множител за относително разширение на графичния прозорец на скицата спрямо прозореца на имота. Стандартно е 1/3, но може да се редактира. Когато се намали, скицата може да се събере на един екран.

10.11.2004 г.

1.      Добавена са документите по параграф 4:

1.      Заповед по § 4 за придобиване на новообразуван имот по §4а, ал.1

2.      Заповед по § 4 за придобиване на новообразуван имот по §4б, ал.1

3.      Заповед по § 4 за възстановяване на право на собственост       

4.      Заповед по § 4 за възстановяване на право на собственост на имот със сграда

5.      Протокол за Въвод във владение на новообразуван имот