Начало | За нас | Форум | Контакти | Карта на Сайта 

Софтуер за Геодезия,

             Картография

и Кадастър

 

Нов модул към програмата за работа за цифров модел, регистър и баланси за плажове по ЗУЧК

  1. Елементите на специализираната карта се генерират като контури на ниско ниво в имота (имотите) на плажа.
  2. Разширена е номенклатурата на начин на трайно ползване на ниско ниво с допълнителните елементи за елементите на плажа от номер 21 нагоре. Когато във формата за сграда/ниско ниво в Други данни се избере начин на трайно ползване на ниско ниво (Тип ) по-голям или равен на 21 се отварят нови полета за:

- размер в метри

- характеристики- текст

- регистрационен номер

- Флаг за преместваем обект

- Данни за собствениците, наемателите или концесионерите на плажа.

- данни дали елемента на инфраструктурата е част от пясъчния плаж, от дюните или от каменистия плаж.

  1. Направена е нова таблица с данни за плажовете - досие на плажа. Формата се визуализира в меню Данни-Плажове. Въвеждат се следните полета:

-Пореден номер на плажа в землището

-Наименование

-Дължина на бреговата линия

-дължина на сухоземните граници - север, юг, изток, запад

-средна ширина

-Максимална ширина

-минимална ширина

-Максимална надморска височина

-Забележка

С допълнителната таблица Имоти се въвеждат имота (или имотите), които образуват плажа. Входът, редакцията и изтриването става на десен клавиш на мишката върху таблицата за имотите на плажа. При нов се  избира имот от съществуващите имоти в цифровия модел.

При въведени имоти към плажа в таблицата Обекти се визуализират елементите на плажа от ниските нива на имотите му. 

  1. В меню Документи и е добавен “Специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК” – Приложение 1
  2. Във формата за плаж са направени изход н Приложение 2 и Приложение 3 от досието на плажа.
  3. Добавени са типове линии за Охранителна зона "А" и “Б”по ЗУЧК – 168 и 169.