Начало | За нас | Форум | Контакти | Карта на Сайта 

Софтуер за Геодезия,

             Картография

и Кадастър

 

Програмата Mkad for Windows може да трансформира активирания в системата цифров модел към всички проекционни координатни системи, които се използват в България, в това число и проекционните координати UTM на спътниковата система WGS84. За основа на връзките се ползва най-разпространената в нашата страна за кадастрални и едромащабни картни графични приложения – система 1970 г. със своите 4 зони. За всяка от тези зони са реализирани следните 9 прави и обратни трансформационни прехода:

 

            Система 1970 зона К3 (северозапад) в:

 

Ø Система 1970 зона К5 (югоизток)

Ø Система 1970 зона К7 (североизток)

Ø Система 1970 зона К9 (югозапад)

 

Ø Система 1950/3o зона 8 осн. меридиан 24о

Ø Система 1950/3o зона 9 осн. меридиан 27о

 

Ø Система 1930/3o зона 8 осн. меридиан 24о

Ø Система 1930/3o зона 9 осн. меридиан 27о

 

Ø Система WGS84/UTM/6o зона 34 осн. меридиан 21о

Ø Система WGS84/UTM/6o зона 35 осн. меридиан 27о

 

 

            В горната схема, като се разменят последователно местата на К3 с К5, К7 и К9, ще се получи онагледяване на цялата палитра от реализираните в програмата координатни трансформации (и в "Софийска" система за зона К9) .

            Параметрите на трансформация са изведени по метод, осигуряващ разширяване на застъпните ивици между съседните зони почти до степен на пълно припокриване, без да се нарушават качествата на проекциите и точността на координатите. По такъв начин отпадат ограниченията, в коя зона да се работи съответно графично приложение и през коя зона да се извеждат трасировъчни данни, или да се обновява модела от графични материали, работени в различни картни проекции. Това в пълна степен се отнася и за извеждане на трасировъчни координати в проекцията UTM на системата WGS 84, както и за въвеждане в модела на обекти заснети с GPS технология.

            Разработването на тази част от програмите на Mkad for Windows е извършено с консултантската помощ и съдействие на ст.н.с. д-р Илия Йовев от Централната лаборатория по висша геодезия при БАН.  

            Подробности за GPS може да намерите тук и тук.

            Подробности за различните координатни системи в България  може да намерите тук.

            Схема на зоните в 1970 г. от www.geodesy-bg.net може да видите тук