Технология за работа с MKAD по възстановяването на гори
 

1. Четат се данните за ГФ от ПЗ в ZEM формат. Данните за имотите влизат в слой кадастър. Номерата на имотите са във вида:

МММИИИИ00 - МММ масив, ИИИИ - имот и 00 за ниско ниво

2. Четат се данните за ГФ от лесоустройствените проекти (ЛП). Данните влизат в слой ЛЕСО. Подотделите получават работни (само за MKAD) номера във вида:

ОООППП = ООО номер на отдел ППП - пореден номер на подотдел

Подотделите, които излизат извън границата на землището трябва да се коригират до землищната граница.

При работата по връщането на горите MKAD трябва да работи с включени нива Топография, Кадастър ниско и основно ниво и Лесоустройство.

3. Данните от ПЗ и ЛП се обединяват в един файл като лесоустройствената карта се добавя към плана за земеразделяне. С помощта на тематични карти по ГФ+гори е ССФ и LESO-вид територия се визуализират разликите в ГФ от ПЗ и ГФ от ЛП. Чертае се съвместна карта на двата цифрови модела. Използват е 4 различни щриховки или цвята за ГФ и гори в ССФ и ГФ и ССФ от ЛП.

Ако землището включва данни от две или повече лесничейства обединяването става по следния начин:

В отделни директории се прочитат данните от лесничействата. Файловете имат еднакво име L99999.ZEM!. След това се проверява дали данните имат общи номера на подотдели, например 1001 (1/а), и в двете лесничейства. Ако има такива, то в едното лесничейство номера 1001 трябва да стане например 1501 без да му се променят другите данни!. След това данните се обединяват графично и с MBASE.EXE (Параметри-Добавяне на данни).

4. Правят се списъци по чл.18 и баланси по чл.20( Приложение 1 и 2 ).

5. Прави се списък за големите различия между двете карти. Този списък се прави ръчно от фирмата.

6. Актуализира се горския фонд по линиите от ПЗ, където разликите са малки по смисъла на чл.13(2).1. и при големи грешки, за които комисията по чл.132(2).2. реши, че грешките са в ЛП. Ако е необходимо се коригира и плана за земеразделяне.

7.Изчертава се актуализираната карта на горския фонд. Трябва да се включи параметъра ФГ+отдели+подотдели в Параметри-Други(ALT_F8).

8.Отново се извеждат списъците и балансите по чл.18 и чл.20.

9.Създава се цифров модел на актуализираната карта на ГФ в ZEM формат по следния начин:

- В работна директория (или без да се запазва графичния файл!) в меню Други-Гимоти-Само Гф се изтриват от слоя кадастър имотите, които не са ГФ.

- Изпълнява се функцията ZEMоut в меню Файл.

- Полученият файл се предава в ПК за тестване.

10. След извършване на анкетата и приемането на решенията на ПК се проектират имотите на собствениците в слой кадастър с номера МММИИИИ00, които са от свободни масиви в плана за земеразделяне. Първо се създават контурите на масивите и тях се въвеждат общите параметри. Скед това се проектират новите парцели в масивите. За новите парцели параметъра Закон трябва да е 2 (за горите). При приемане на решенията от ПК за възможни следните случаи:

Във всички случаи собственика на имота в MKAD и MBASE може да се въвежда по входящ номер.

11. След проектиране на имотите се изпълнява елемента AUTO от меню Гимоти, с който се определят сеченията на имотите с подотделите.

12.След това се вадят скици, трасировъчни карнети и се чертае карта на ГФ с новите имоти и се вадят списъците и балансите по чл.28 от наредбата. Скиците се вадят с макет 3 или 5 (за ревири). Скиците трябва да се извадят преди предаването на данните в ПК в ZEM формат!. Проектните линии са тип 32. За да излязът жълти трябва параметрите Граници на имоти и Кадастрална карта и граници на ЛЕСО да са НЕ. Текста на имотите в нови граници е тип 2, а на тези в стари граници - тип 49.

13. Отново се създава ZEM файл за ПК по описания в т.9 начин. Не запазвайте файла след функцията Само_ФГ, защото имотите от ССФ са необходими за съседите при вадене на скици. В ПК се връщат само имотите в ФГ и горите в ССФ, без частните имоти, които са възстановени по закона за земята (Закон # 2). Получения файл може да се тества с програмата FGF.

14. Трасирането в MAKD се извършва в меню Други-Трасиране1