Последни изменения в програмата
 
За изменения по наредба 14 виж Новости по наредба 14
02.09.2003  Програмата не чете исторически и проектни имоти от ZEM файла.
24.07.2003  Добавен е флаг за цяла осова линия за реперен карнет.  В реперния канет да се използват линии тип:
            1 - осова линия с Осова линия в параметри = Да
            8 - операционна линия
09.07.2003  Добавено е генериране на реперен карнет. Изтриват се данните извън прозореца на карнета и може да се направи CAD файл.
20.05.2003  Добавено е чертане на плотерни файлове с MKADPM Настройката се издършва в меню Параметри-Плотер.MKADPM.EXE  трябва да е в директорията на MKAD.EXE. В MSDOS промта на WINDOWS  в Property-program-advansed трябва да не е избрано "Prevent MS DOS program to detect WINDOWS"
21.04.2003  Добавено е меню Реперен карнет в Други
10.04.2003  Добавениса линии зазадължително и ограничително застрояване и промяна на режима на застрояване 211,212,213
24.03.2003  В параметри може да се настойват координатите на екрана - пълни или редуцирани.
26.11.2002  В меню Имоти е добавена функция altU, която слага номера на  улицата на имота от номера на улицата на съседната улица

25.11.2002  Добавени са точка от опорна мрежа номера:
            33 - точка от работна геодезическа основа - 12 номер в CAD3
            34 - точка от ДМПГМ                                   -  2 номер в CAD3
            35 - Нивелачен репер                                    - 26 номер в CAD3
            36 - Определяща точка                                  - 30 номер в CAD3
            36 - Изх.точка за определяне на морската граница  - 31 номер в CAD3

13.08.2002  Полето за номер на точка от опорна мрежа може да има букви. Сменен е формата на файла V6.20.
05.07.2002  Добавено е поле са Вид на правото от номенклатура. Въвежда се в  F8 - редакция на собственик
           Добавено е поле ЕГН на съпруг или на собственик на ЕТ

05.06.2002  Добавена е номенклатура на издатели в землището. Въвежда се в  MBASE в меню Вход.Издатели на документи. При вход на собственици
            с F8 се отваря прозорец с всички данни за документа за  собственост и там може да се въведе и издателя.

31.05.2002  В MBASE може да се редактират данните за собствеността на цял  екран с F8
23.05.2002  Когато имота е в края на обекта и има начин на възстановяване  7- Параграф 4 за съсед се пише текста  "План за земеразделяне".

21.05.2002  Добавен е административен номер на имот или страда в меню  {имоти.Други данни:mimotdrugi}
            Добавено е отделно редактиране на мястото на сигнатурата  на сградата, защото по Наредба 14 номера е в ъгъла, а сигнатурата  в средата.

            НОВА ВЕРСИЯ НА ФАЙЛА V6.19 !!

13.05.2002  Добавено е максимален мащаб на всеки елемент. Когато мащаба е  по-голям от максималния, елемента не се чертае на плотера. Ако
            параметъра Екранен мащаб е Да елемента не се я чертае и на  екрана. Редакцията на максималните мащаби става в меню
            {Плотер-Видимост:plvisi}
            НОВА ВЕРСИЯ НА ФАЙЛА V6.17 !!

10.05.2002  Добавен е тип линия 208 - Спорна граница

06.05.2002  Сградите могат да се надписват по 4 начина:
            01  - номер  с водеща нула
            2МЖ - пълна сигнатура
            1   - номер без водеща нула
            2Ж  - сигнатура само за етаж и функционално предназначение

            В меню Нас.място има функция смяна на номер на район само за  имоти от номер до номер.

            В меню Нас.място има функция смяна на номер на район само за  имоти в контур.

01.05.2002  Добавени са нови рамки по Наредба 14 за 1:5000, 1:1000 и свобод на разграфка. В меню Плотер се настройват номерата на картните  листи
20.04.2002  В режим кадастална карта се чертаят "човките" на оградите
20.03.2002  В MBASE са е добавена новата номенклатура за НТП.  Програмата автоматично прекодира данните в новата номенклатура.  За сега могат да се въвеждат и старите кодове.
06.11.2001 г.  Добавена е нова тематична карта по ограничения - 23.В NOM файла се задава горна и долна граница  Добавена е нова тематична карта по категории - 24.  Добавена е легенда. Легендата се прави автоматично от активната  карта и с текст от NOM файла след всички параметри на реда. В меню  Плотер се редактира мястото и мащаба на легендата.

14.06.2001 г.  За линиите от подземните проводи, които се чертаят с две линии   при въвеждане на височина от меню линия се чертаят в мащабна
            ширина.
29.03.2001 г.    Добавена е нов текст за надпис на горски имот по чл.14 - тип 50 и  по чл.10 - тип 126

23.07.2001 г. Добавенa е функция за пресмятане на сеченията на плана на новообразуваните имоти и стария кадастур по &4 в меню Други-имоти- Стар             и автоСтар. В MBASE e добавено проюиложение 1 по &4.

13.02.2001 г. Добавен е стойност за закон - 4= чл.14. и функция Само чл.14 в меню Гимоти

10.11.2000 г. В MKAD е добавена функцията Други-Трасиране1., коато прави трасировъчен карнет както в LKAD. В меню Точка е добавена функцията Само_край за номериране само на крайните тоъки на имотите в масив. Преди това номератра на рочките в масива трабва да се нулират.

10.10.2000 г. В MKAD в дефиницията на текста на скицата в MAKD файла е добявен код $350$, при които се изписват дамо номерата на съседите. Той замества групата $300$...$300$.

30.08.2000 г. В МBASE в меню Гори- Приложения са добавени приложенията към скица на ревир. Приложение 3 трябва да се прави ръчно. Скицата на ревир още не е готова.

16.08.2000 г. В меню Точка-Автономериране, ако се избере масив, програмата номерира всички чупки на парцели в масива както в LKAD.

03.08.2000 г. В MBASE при меню Гори-решения на ПК е добавена функция за разпределение на площите по документ за ревирите. За целта е необходимо преди това ревирите да са направеним в един масив, да са въведени собствениците на орделните контури с площта по решението. Задава се масива на ревира и програмата разпределя площта на всеки собственик според площите на отделните контури. Функцията не трябва да се изпьлнява два пъти за един и същи масив, защото втория път разпределя вече разпределената площ!!!

12.07.2000 г. В MBASE при вход на собственици с F4 може да копират собствениците от един имот в друг. Това се използва при собственици на ревири.

06.07.2000 г. За ревирите в поле идеална част- числител се въвежда -2, а площта се въвежда в площ по документ в кв.метри.

29.06.2000 г. При чертане на скици автоматично се извежда номера на подотдела в скицата.
Добавена е функция за въвеждане на номер и дата на решение за новопроектираните имоти по закона за горите в меню Гори-Решения на ПК. Решението се въвежда само за имоти със Закон='2'.
24.06.2000 г.Функцията Само_ФГ трие всички линии, надписи и условни знаци извън форския фонд.

09.06.2000 г. Направено е автоматично определяне на мащаба на скицата и правене на скици от номер до номер на имот и по вх. номер. Направена е тематична карта по егн/булстат на собственик.

30.05.2000 г. При вход на собственици и MKAD и MBASE може да се въвежда входящ номер. Програмата търси лицето във файла с решенията на ПКи му взема ЕГН-то.

21.05.2000 г. При изтриване на горски фонд се изтриват и имоти в ГФ, коитоса частни, но имат вид на документ различен от 0 и 85. При надпис с / в текста програмата чертае дроб. Използва се занадписи на отдели (номер на текст 83 и 84).

08.05.2000 г. Промяната на границите на ГФ, граници на отдели и подотдели не важи за типове линии 10..15,171..174,15,17 и 18.
Добавен е нов макет на скица за ревири S5.MAK.

14.04.2000 г. В MBASE в меню Гори-допълнителни данни е добавено поле Закон, по който е възстановен имота. Стойностите са:

Това поле се използва при връщане на данните в ПК. Ще се връщат
данни за контури, които:
    1. Не са възстановявани по закона за земята на частни лица и
    2. са възстановени по закона за горите или са горски фонд или са гори в ССФ.
Тази логика се използва от функцията Авто в меню Горски Имоти. Смисъла на цялата сложнотия е:

    1. Да не се променят имоти, които са върнати по закона за земята, независимо че може да са в горския фонд.
    2. Да се върнат данни за горите в ССФ, които естествено са в ССФ.
    3. Да може ръчно да се управлява от фирмата кои имоти да се връщат в ПК и кои не.

Смяната на цветовете нанадписите се прави само за имоти със Закон=2.
В МКАД е добавено меню Други данни. В това меню се въвеждат ограничения и някои други данни.

11.04.2000 г. Номерата на имотите в слоя Имоти се пишат с различен тип текст в зависимост от параметъра Начин на възстановяване:
    1- НГ - тип 2 -номер на парцел
    3- ВСРГ - тип 49-номер на имот от стар кадастър
    7- г4 - тип 2 -номер на парцел
    другите - тип 7- номер на имот

05.04.2000г.Списъците и балансите на горския фонд от плана за земеразделяне работят върху горския фонд и горите в ССФ (ВТ=2 или НТП от 2000 до 2999).На ниво имоти са списъците и балансите с разширения:

PR1, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, S42, S42, S52, S53 и B11.

На ниво лесоустройство са списъците и балансите с разширения:

PR2, BVP, BVG, BVT, BDV, SLE, SL1, BPG и BPR.

В тези списъци и баланси не участват подотделите, чиито номер започва със звездичка ('*').

Преди изготвянето на списъците PR1, PR2, S41, S42, S43, S52 и S53 трябва да се изпълни функцията Auto в меню Други-Гимоти.

Добавен е нов параметър за скицата - 700. При него се изписват ограниченията на ползване на имота.

20.03.2000г.Направено е четенето на решенията на ПК. Четат се следните файлове:

    GSZ99999.DBF - данни за собствениците
    GIZ99999.DBF - данни за признатите имоти
    GDZ99999.DBF - допълнителни данни за имотите
Системата дава възможност да се преглеждат решенията на екрана, да се извежда списък на решенията, списък с допълнителни данни ибаланс по вид на решението.

Когато параметърът ОКЕномер е Не, програмата чертае номера на отдела преди номера на подотдела в числителя.

17.03.2000 г. Добавен е параметър за граници на ГФ, граници на отдели и граници на подотдели. Когато този параметър е ДА, границите на ГФ от лесоустройствената карта се чертае с тип 20, на отделите с тип 21,а на подотделите с тип 181.
В MBASE е добавена функция за допълнителни данни за имоти:

местност,категория,допълнителни категории,начин на възстановяване, ограничения.

04.01.2000 г. Линиите на генерираните имоти в Стар кадастър се оцветяват в синьо. Това се настройва с параметъра Граници на ЛЕСО/СК.Същият параметър важи и за границите на слоя лесоустройство.

Добавена е тематична карта Стар кадастър

Общите линии на слоя Кадастър и Стар кадастър се чертаят зелени и черни както линиите от регулацията и кадастъра.

Когато в параметри площта е Да се пише площта на имотите в слоя Стар кадастър.

26.11.1999 г. Добавена е линия номер 207 - синя граница на имот за новообразуваните имоти по параграф 4.

Добавено е поле начин на възстановяване за имотите по параграф 4. Когато това поле е 7 (г4), номерата на имота е пише в синьо.

10.10.1999 г. Тематичните карти могат да се включват едновременно. Включването става е меню Тематични карти. Включени са тези, които имат v пред името. Така могат да се включат няколко картиедновременно. Това е необходимо при контрол на фондовите граници и границите на горския фонд от лесоустройствените проекти.

14.04.1999 г. При чeртане на точка от полярна снимка се задава ъгъла към втората точка (ориентира) и след това се задават ъглите към точките, а не разликите.