Изменения на MKAD за $4 и работа със стар кадастър

 

1. MKAD поддържа слой kонтури Стар кадастър в меню ДРУГИ. Данните за имотите в този слой са аналогични на данните в слой кадастър.

2. В MBASE може да се редактират данните за слоя стар кадастър.

3. Добавена е линия за стария кадастър - номер 31, която се чертае в зелено.

4. Програмата може да копира слой Кадастър в слой Стар кадастър. Това става в меню Други - Кадастър->Стар_кадастър.

5. Ако стария кадастър е правен в LKAD, той може да се прехвърли в MKAD-Стар кадастър по следния начин:

5.1. Прехвърляне на графиката

- Графиката се чете директно от *.А файла на LKAD.

- След това трябва да се смени номера от MMMIII в RRR0III00. Това се прави в меню Населено място - +00. Първоначалния номер може да се върне с елемента -00.

5.2. Прехвърляне на базата данни

- LKAD използва стария номер на община във вида OOO. Затова файлът OOO.DBF трябва да се копира в NNNN.DBF с командата

COPY OOO.DBF NNNN.DBF

където NNNN е новия номер на общината.

- Данните от LKAD се четат в меню Параметри-Четене на данни от LKAD. Задава се името на директорията с данните. Програмата използва ЕГН на собственика, ако е въведен, или входящия номер, ако не е въведено ЕГН. При това се чете и номенклатурата за местностите от LKAD.

5.3 Данните се прехвърлят от слой Кадастър в Стар акадастър в меню Други

6. Програмата може да чете данни за собственици от FERMA II (SIZЗ99999.DBF файл) от ПК. Това става в MBASE-Параметри-Четене на собственици от ПК. Файлът SIZЗ99999.DBF трябва да е в текушата директория.Програмата използва ЕГН на собственика, ако е въведен, или входящия номер, ако не е въведено ЕГН. Дублираните ЕГН-та се извеждат във файла 99999.SIZ.

7. В данните за собственици може да се въвежда вид на субекта и входящ номер във FERMA II. За имотите в земеделски земи може да се въвежда и местност. Програмата поддържа и номенклатура на местностите.

8. MBASE прави два списъка от слой стар кадастър в меню Справки-Стар кадастър:

- Списък на имотите по кад номер.

- Списък на имотите по входящ номер на собственик